AutomaaT GO

AutomaaT is het grootste online garagesoftwarepakket van Nederland. Het systeem draait volledig in de cloud waardoor jij als klant altijd overal de mogelijkheid hebt om in te loggen. Thuis, onderweg en zelfs op vakantie. En dat zonder extra kosten en altijd inclusief back-ups en updates.

Door vanuit AutomaaT GO te koppelen met Bizcuit worden banktransacties automatisch in de administratie ingelezen.

Neem contact op met CSW Automaat GO om van start te gaan met de koppeling.

Wat kun je met deze koppeling doen?

  • Banktransacties afleveren in AutomaaT GO
  • Al je bankrekeningen inzien in 1 app
Terug naar Koppelingen