Disclaimer

Bizcuit spant zich voortdurend in om er zeker van te zijn dat de informatie op deze site zo compleet en volledig mogelijk is. Bizcuit kan echter noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie op deze site garanderen.

Bizcuit wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade welke het gevolg zou zijn van het gebruik van deze site. Aan het ontlenen of gebruiken van informatie kan men geen rechten doen laten gelden.

Home