Privacy Statement Bizcuit

Over de identiteit van de verwerker van persoonsgegevens

Bizcuit B.V., statutair gevestigd te Veenendaal, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nr. 68122853, ontwikkelt onder de naam Bizcuit toepassingen voor boekhoud(software)pakketten en biedt deze aan in een Cloud oplossing, waardoor bij voorbeeld rechtstreeks toegang mogelijk wordt gemaakt vanuit het boekhoudsysteem tot de bancaire omgeving van de Opdrachtgever.

Opdrachtgever in de zin van dit Privacy Statement is de ondernemer die een Bizcuit product afneemt en gebruik maakt van de diensten van Bizcuit. Hierbij kan Bizcuit gegevens verwerken van Opdrachtgever.

De wijze waarop persoonsgegevens worden aangewend en de wettelijke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van (persoonlijke) gegevens.
Persoonlijke gegevens worden verzameld door Bizcuit uitsluitend voor:

  1. uitvoering van de overeenkomst die Opdrachtgever met Bizcuit aangaat om van haar diensten en/of producten af te nemen zoals een door Opdrachtgever afgesloten abonnement op een product of verkrijging van het product voor toepassing in combinatie met een boekhoudpakket of andere oplossing;
  2. het tonen van de website www.bizcuit.nl en voor het (eventueel) aanbieden van diensten waarbij een potentiële opdrachtgever de mogelijkheid krijgt om bij voorbeeld bij wijze van proef de software uit te proberen en zich daartoe registreert.

Verzamelde gegevens worden conform toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt. Voor het gebruik van cookies op de website van Bizcuit wordt verwezen naar het cookie statement dat deel uitmaakt van dit privacy statement.

Bizcuit biedt een oplossing waarbij toegang kan worden verkregen tot de bancaire omgeving voor het inschieten van betalings- en/of incasso-opdrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van een betaaldienstverlener die hiertoe de vereiste vergunning en/of registratie (vrijstelling) bezit bij De Nederlandsche Bank N.V. en die hiervoor eveneens gegevens verwerkt voor het uitvoeren van de dienstverlening voor een betrokkene. Deze professionele partij kent tevens een zelfstandige verplichting om te voldoen aan alle regels op het gebied van gegevensbescherming .en wordt door Bizcuit verplicht om te voldoen aan regelgeving op het gebied van dataprotectie, voor zover zij niet reeds zelfstandig hieraan voldoen. Vragen over deze professionele marktpartij en over diens wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan Bizcuit.

Informatie-uitwisseling vindt beschermd plaats en met in achtneming van alle geldende regels op het gebied van data protectie en uitsluitend voor zover strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomsten die Bizcuit heeft gesloten.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland en binnen de Europese Unie. Door een product af te nemen van Bizcuit of door het bezoeken van de website, gaat de Opdrachtgever of bezoeker van de website akkoord met het privacy beleid van Bizcuit dat in dit document is vervat.

Bizcuit en alle aan haar gelieerde vennootschappen, achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar Opdrachtgevers en bezoekers van haar website van het grootste belang en draagt zorg voor de verwerking van gegevens met in achtneming van alle toepasselijke regelgeving en draagt hiervoor eindverantwoordelijkheid.

Bijzondere persoonsgegevens

Bizcuit zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Welke gegevens verzamelt Bizcuit?

Bizcuit verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Dit behelst onder meer:

  • Naam, adres van de Opdrachtgever
  • Contactpersoon/vertegenwoordigingsbevoegden
  • E-mailadressen en telefoonnummers
  • Bankrekeningnummers
  • Bijhouden van betalingsgedrag

Gegevens uitwisseling binnen EU

Alle gegevens die Bizcuit verwerkt, worden uitsluitend verwerkt binnen de EU en niet uitgewisseld met derden buiten de EU.

Duur van het aanhouden van gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur die noodzakelijk is. In het algemeen wordt een termijn aangehouden van maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst die Opdrachtgever met Bizcuit is aangegaan.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bizcuit werkt met leveranciers om onder meer beveiliging van gegevens te bewerkstellingen en werkt onder meer waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast heeft Bizcuit maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Bewerkers

Bizcuit maakt gebruikt van derden voor het verlenen van haar diensten waaronder de diensten van een betaaldienstverlener en (eventueel) van incassobureaus. Indien zij van derden gebruik maakt, sluit zij hiervoor bewerkersovereenkomsten voor zover deze partij geen zelfstandige verplichting heeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

Cookie statement

Het is Bizcuit toegestaan om informatie over het gebruik van haar internetsite te verzamelen en te analyseren en daarbij gebruik te maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een website naar de computer, tablet of smart phone van de bezoeker van de website wordt gestuurd. Hierdoor kan Bizcuit bepaalde informatie onthouden en voor analytische doeleinden opslaan. Bizcuit maakt gebruikt van de volgende cookies: Analytische cookies: deze worden gebruikt voor Google Analytics waarbij Bizcuit analytische data over haar website kan verzamelen, zoals het aantal bezoekers, duur van het bezoek en de gemiddelde duur per pagina met als doel de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren; Tracking cookies: deze worden gebruikt om de internetgebruiker te identificeren en een profiel op te bouwen; Functionele cookies: deze worden gebruikt om de website te kunnen laten functioneren. Het gebruik van cookies via de instellingen van de browser kan worden in- en uitgeschakeld. Cookies kunnen ook worden verwijderd. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines..

Wijzigingen

Bizcuit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Rechten van betrokkene/klachten/mutatie in gegevens

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt, mag inzage verzoeken in de gegevens die Bizcuit van hem/haar verwerkt. Voor het verstrekken van inzage in deze gegevens brengt Bizcuit conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp een vergoeding van € 5,00 per bericht. Indien een bericht uit meer dan 100 pagina’s bestaat of uit moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, dan wordt een bedrag van € 22,50 in rekening gebracht conform het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Meer informatie over dit besluit is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Daarnaast kan Bizcuit verzocht worden persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Bizcuit:

Marlie Meijer of Wolfgang Deiters
marlie@bizcuit.nl / wolfgang@bizcuit.nl
085-0643060

Dit privacy statement (versie 1.0) is vastgesteld op 13 maart 2017.

Home